Algemene Verkoopvoorwaarden

Services

SRL NALIOS - Avenue d’Ecolys 2 box 31 5020 Namur- BCE n° 0755.733.730


1.  Toepassing. Alle contracten die worden afgesloten en diensten die worden geleverd door  NALIOS BV (hierna "de Onderneming") zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van deze van de Klant. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden alvorens het contract aan te gaan. De aanvaarding van het aanbod van de Onderneming impliceert dus de aanvaarding van de algemene voorwaarden zonder beperking(en) of voorbehoud(en).


2. Diensten geleverd door het Bedrijf. §1 Het bedrijf is een expert in advies en training in software-implementatie en verandermanagement. De adviesdiensten die door de Onderneming aan de Klant moeten worden geleverd, zullen door de Partijen worden bepaald vóór de aanvang van de diensten, en de Partijen zullen deze in onderling overleg aanpassen en/of uitbreiden, indien nodig. Het bedrijf biedt ook Odoo software ondersteuning/onderhoudsdiensten. §2 Het staat de Onderneming vrij om de voor de Klant te leveren diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

3.  Verplichtingen van de klant. §1. De klant is verplicht om het bedrijf spontaan en bij het sluiten van het contract alle informatie te verstrekken met betrekking tot de door het bedrijf te leveren diensten. §2 Indien de Klant niet meewerkt aan de dienstverlening door de Onderneming, of termijnen of afspraken niet nakomt, kan de Onderneming haar diensten beëindigen zonder schadevergoeding aan de Klant. §3 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie en documenten die aan de Onderneming worden verstrekt. §4 De Klant zal passende maatregelen nemen om zijn computers en computersysteem te beschermen.


4. Verplichtingen van de Onderneming. §1. de Onderneming verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de diensten binnen de overeengekomen termijn uit te voeren. De verplichtingen van de Onderneming zijn echter verplichtingen van middelen en niet van resultaat.

§2 De Onderneming neemt passende organisatorische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat haar diensten aanleiding geven tot belangenconflicten tussen Klanten. Daartoe is de Klant verplicht om de Onderneming op de hoogte te brengen van alle informatie die de Onderneming in staat zou kunnen stellen een belangenconflict in hoofde van de Onderneming op te sporen.

Verplichtingen in het kader van ondersteunings-/onderhoudsdiensten die onderworpen zijn aan een maandelijks of jaarlijks abonnement afgesloten met Nalios.

In het geval van een bug die rechtstreeks verband houdt met het Odoo-programma, verplicht het Bedrijf zich tot het schrijven, opstellen en opvolgen van het supportticket op odoo.com en verwijst naar de algemene voorwaarden van Odoo (punt 4.1.), beschikbaar op https://www.odoo.com/documentation/user/14.0/fr/legal/terms/enterprise.html#services

4.2. Ondersteuning. §1 Tijdens de looptijd van het contract kan de Klant een onbeperkt aantal tickets gratis openen, uitsluitend voor vragen met betrekking tot Odoo-bugs (zie punt 4.1) of met betrekking tot standaard Odoo-functionaliteiten die reeds door de Onderneming zijn geïmplementeerd in de productiedatabase van de Klant. §2 Andere verzoeken, zoals vragen met betrekking tot functionaliteiten/toepassingen die niet door de Onderneming zijn geïmplementeerd of met betrekking tot nog uit te voeren ontwikkelingen, zullen tussen de Partijen worden besproken, waarbij het de Onderneming vrij staat om te overwegen of deze vragen binnen haar ondersteuningsopdracht vallen. §3. Tickets kunnen per e-mail worden ingediend via het email adres [email protected].


5. Aansprakelijkheid van de Onderneming §1. Indien de diensten van de Onderneming binnen een bepaalde termijn moeten worden geleverd, is de Onderneming niet aansprakelijk voor enige schending van deze termijn die te wijten is aan de Klant (in het bijzonder aan de schending van zijn verplichting zoals bepaald in artikel 3§1), aan derden of aan overmacht. §2 De Onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant te verstrekken informatie in overeenstemming met artikel 3§1 van deze voorwaarden. §3 De aansprakelijkheid van de Onderneming, zowel in contractuele als buitencontractuele aangelegenheden, en voor een handeling waarvoor zij verantwoordelijk is of waarvoor een van haar onderaannemers of werknemers verantwoordelijk is, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de aan de Klant gefactureerde diensten (exclusief BTW) in het kader van het geval waarin de aansprakelijkheid van de Onderneming in twijfel wordt getrokken. Bij gebreke van een aan de Klant gefactureerd bedrag, is de aansprakelijkheid van de Onderneming beperkt tot EUR 7.500,00 per schadegeval. §4 De Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een ontoereikende bescherming van het computersysteem van de Klant (artikel 3§4)


6. Prijs van de diensten. §1 De Onderneming factureert haar diensten op basis van een uurtarief of een andere methode die tussen de Partijen is overeengekomen en is vastgelegd in een offerte die door de Onderneming aan de Klant wordt verstrekt. §2 Facturen worden door de Onderneming uitgereikt vóór de aanvang van haar diensten, hetzij tijdens de uitvoering van dergelijke diensten. §3 De facturen van de Onderneming zijn contant betaalbaar. Bij gebreke van een schriftelijke klacht of betwisting binnen de 14 dagen na de datum van uitreiking van de factuur, wordt deze geacht door de Klant te zijn aanvaard. §4 In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 60,00 EUR. §5 In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, de Onderneming behoudt zich het recht voor om onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, elke verdere uitvoering van de nog uit te voeren diensten op te schorten, ongeacht haar recht om het contract als beëindigd te beschouwen en schadevergoeding te eisen.


7. Overmacht. In geval van overmacht waardoor Partijen niet of niet in staat zijn hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, worden deze verplichtingen opgeschort. Indien de onmogelijkheid om hun verplichtingen na te komen langer dan zes maanden voortduurt, kunnen de Partijen de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding beëindigen. Gevallen van overmacht zijn onder meer stakingen, burgeroorlogen, pandemieën, natuurrampen of andere gebeurtenissen buiten hun controle waardoor ze hun verplichtingen niet kunnen nakomen.

      

8.  Marketingmateriaal. De Klant geeft hierbij toestemming aan het Bedrijf om de naam van de Klant en, indien van toepassing, het logo of ander onderscheidend teken van de Klant te gebruiken in zijn marketing- en reclamemateriaal, evenals in zijn referenties en op zijn website.


9. Intellectuele eigendomsrechten. De media, mededelingen, documenten, dia's of andere geschriften die door de Onderneming aan de Klant worden verstrekt in verband met de uitvoering van de diensten, evenals alle tekeningen, modellen, handelsmerken of illustraties die daarop verschijnen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Onderneming en mogen niet door de Klant worden gereproduceerd zonder haar toestemming. 


10. Vertrouwelijkheid. Op straffe van schadevergoeding zal elke Partij alle gegevens die haar door de andere Partij worden verstrekt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en de uitvoering van de Diensten, strikt vertrouwelijk houden.


11. Persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de Klant worden door de Onderneming verzameld en verwerkt met het oog op de uitvoering van haar contractuele opdracht, het beheer van de dossiers en de facturatie. De Onderneming verbindt zich ertoe de gegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

12. Odoo Database Hosting en Back-up Diensten. §1. Bij het aanbieden van Odoo database hosting diensten, verbindt het bedrijf zich ertoe om alle redelijke middelen te gebruiken om de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van gehoste gegevens te garanderen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, regelmatige gegevensback-ups en de toepassing van passende beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. §2 De Klant erkent en aanvaardt echter dat de risico's die verbonden zijn aan het hosten en overdragen van gegevens via het internet niet volledig kunnen worden uitgesloten. Bijgevolg kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van verlies, storing of storing van gegevens als gevolg van factoren die redelijkerwijs buiten de controle van het Bedrijf liggen. §3 De Klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van adequate back-ups van alle gegevens die aan de Onderneming zijn toevertrouwd voor hosting. §4 De Klant verbindt zich er ook toe om sterke wachtwoorden in te stellen voor alle gebruikers om een veilige toegang tot hun gegevens te garanderen. §5 De Klant is tevens verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en/of gevoelige gegevens. Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet naleven van dergelijke wet- en regelgeving door de Klant. §6 De specifieke voorwaarden van Odoo database hosting en back-up diensten, met inbegrip van de toepasselijke tarieven en kosten, zullen worden gedefinieerd in een specifieke bijlage bij deze algemene voorwaarden, die door de Klant zal worden aanvaard en ondertekend.

13. Geschillen. Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering van het contract of deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil geven de partijen voorrang aan een minnelijke schikking. Indien dit niet het geval is, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.


Verkoop van apparatuur

1. Toepassing

1.1. Alle contracten voor de verkoop van apparatuur gesloten met de NALIOS BV (hierna "de Onderneming") zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van deze van de Klant. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden alvorens het contract aan te gaan. De aanvaarding van het aanbod van de Onderneming impliceert dus de aanvaarding van de algemene voorwaarden zonder beperking(en) of voorbehoud(en).


1.2. De bestelling wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de Klant het aanbod van de Onderneming aanvaardt..


2. Prijs en betaling van de apparatuur


2.1. De prijs van de apparatuur is de prijs vermeld in de offerte. De aangegeven prijzen zijn de definitieve prijzen, inclusief alle belastingen.


2.2. De apparatuur blijft eigendom van de Onderneming tot de volledige betaling van de verkoopprijs en eventuele leveringskosten door de Klant.


2.3. De facturen van de Onderneming zijn contant betaalbaar. Bij gebreke van enige schriftelijke klacht of betwisting binnen de 14 dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de Klant.  


2.4. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR.


3. Levering


Het bedrijf levert de apparatuur aan de klant. Op verzoek van de Klant wordt de apparatuur geconfigureerd door het Bedrijf, tegen een tussen de Partijen overeen te komen prijs. 


4. Klachten


Bij ontvangst van de apparatuur is de Klant verplicht om de hoeveelheid, kwaliteit en conformiteit van de geleverde producten te controleren, en is hij ook verplicht om de producten te controleren op eventuele zichtbare gebreken. Indien de Klant niet binnen de 48 uur na de levering per aangetekende brief reageert op een duidelijk gebrek aan het geleverde materiaal, wordt hij geacht deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. 


5. Waarborg


In geval van een probleem met de apparatuur, verbindt de Klant zich ertoe om te werk te gaan via het ticketingsysteem dat door het Bedrijf wordt voorgesteld. De tussenkomst van de Onderneming zal zich in ieder geval beperken tot het terugbetalen van 25% van de prijs van de defecte apparatuur, of tot het terugnemen van de apparatuur voor reparatie, indien dit mogelijk is. 

      

6. Persoonsgegevens


De persoonsgegevens van de Klant worden door de Onderneming verzameld en verwerkt met het oog op de uitvoering van haar contractuele opdracht, het beheer van de activiteiten van de Onderneming en het verstrekken van de nodige informatie aan de Klant.


7. Geschillen


Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering van het contract of deze algemene voorwaarden wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zullen de partijen trachten de zaak in der minne te schikken. Indien dit niet het geval is, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd